Nytt opplegg for faste timer for våren 2022

fredag 5 november, 2021
Nytt opplegg for faste timer for våren 2022

Hei til alle medlemmer og andre,

HTK ønsker å være en aktiv klubb hvor medlemmene får et godt tilbud for sin tennisutvikling. Et av disse tilbudene har vært muligheten for faste timer hvor medlemmer i flere år har hatt muligheten til å trene på et fast tidspunkt hver uke, noe som også har sikret klubben faste inntekter. Styret i HTK ser at dette er et verdsatt og viktig tilbud som ikke alle klubber har og at det er ønskelig å opprettholde muligheten for dette.

På bakgrunn av at HTK har fått mange nye medlemmer og at det over tid er observert at faste timer ikke benyttes, er det ønskelig med en ny fordeling av faste timer som vil sikre en mer rettferdig fordeling mellom gamle og nye medlemmer, samtidig som klubbens inntekter sikres. Endringen tar sikte på å øke aktiviteten i HTK og sørge for et mer likeverdig tilbud til medlemmer og at man ikke skal “eie” disse fordelene over år på bekostning av andre som har blitt medlem på et senere tidspunkt og ønsker tilbudet om fast tid i uken.

En ny fordeling av faste timer vil også gi juniorer som satser på tennis og spiller konkurranser for HTK samt konkurranse-spillende seniorer, rammer for å kunne utvikle seg. Det å unngå at baner blir stående ubrukt er også sentralt, særlig når det er andre som ønsker å bruke de.

Alle faste timer (med unntak av de som har kjøpt livslangt eierskap av bestemte timer) vil derfor opphøre  fra den 31.12.21.

Nytt opplegg for faste timer for våren 2022

De som ønsker fast time for våren 2022 må innen den 01.12.21 sende en epost til styret@holmentennisklubb.no  hvor man søker om tid på ny fast time som vil gjelde de neste 6 måneder. Det er kun medlemmer som har HTK som sin primære klubb som kan søke om faste timer. Hvem som har HTK som sin primære klubb vil bli vurdert av HTK, og det vil bl.a. bli vektlagt hvilken klubb man spiller konkurranser for. Se nedenfor vedrørende ytterligere informasjon om søking og tildeling av faste timer.

 1. Faste timer vil heretter kunne søkes om alle hverdager mellom kl. 20.00 og 23.00.
 2. Timer mellom 18.00-20.00 legges i hovedsak ut som strøtimer. Enkelte tidspunkter mellom 18.00-20.00 vil kunne tilbys barn og unge under 16 år som er HTK konkurransespillere og andre HTK konkurransespillere. Den enkelte innenfor disse gruppene må også sende styret en søknad om sitt behov for det kommende halvåret.
 3. Når du søker om fast time kan du søke om tre alternative tidspunkter i prioritert rekkefølge.
 4. Om du søker fast time for å ha en fast treningstid sammen med andre må også deres navn opplyses.
 5. Om det ikke er baner nok (dvs. flere ønsker samme tidspunkt) avgjøres dette i styret ved bruk av loddtrekning. Minimum tre av styrets medlemmer skal være til stede ved loddtrekning. De som ved loddtrekning ikke trekkes vil, dersom det er tilgjengelige timer, bli tilbudt et alternativt tidspunkt.
 6. Den faste timen vil gjelde for 6 måneder frem i tid, dvs. tom juli 2022.
 7. Priser for faste timer: Opprettholdes fra tidligere, se prisliste.
 8. Alle plikter å avbooke timen om den ikke skal brukes. Om man ikke avbestiller timen sin når man ikke benytter den vil dette kunne medføre advarsel, eventuelt at avtalen om fast time bringes til opphør av HTK.
 9. Man kan ikke søke om faste timer på vegne av andre og det stilles krav til at man selv benytter seg av de faste timene. Timer forbeholdt juniorer må benyttes av juniorer. Det er tillatt å invitere andre med på sin faste time.
 10. Faste timer kan ikke fremleies til andre medlemmer. Om et medlem ønsker å si opp sin faste time må dette meldes til styret som da kan tilby denne faste timen til medlemmene ved å opplyse om dette på hjemmesiden til HTK, evt. til personer på venteliste. Om flere er interessert i den ledige timen vil man prioritere de som fra før av ikke har fast time. Deretter vil man benytte seg av loddtrekning.
 11. Ordningen evalueres av styret i løpet av mai 2022.

Holmen 5.11.21.

Med vennlig hilsen

Styret i Holmen Tennisklubb

Lukk