Informasjon om strategiarbeid og endringer i HTK fra 2022

tirsdag 11 januar, 2022

Informasjon om strategiarbeid og endringer i HTK fra 2022

Styret har gjennom 2021 fortsatt arbeidet med strategiplanen som ble fremlagt årsmøtet i juni 2021, bl.a. gjennom samtaler og møter med en rekke medlemmer og øvrige aktører og NTF. Klubben har fått flere medlemmer, og skal, som forutsatt av årsmøtet, utvikles med økt idrettslig aktivitet/ flere tilbud og med styrking av klubben som et sosialt samlingspunkt. Endelig forslag til strategiplan skal fremlegges årsmøtet for godkjenning. Utkast til strategiplanen vil bli lagt ut på vårt nettsted slik at de som ønsker kan komme med sine merknader i tiden fremover.

Som et ledd i utarbeidelsen av strategiplanen og i anledning utløpet av åremålskontrakten for daglig leder-stillingen 31.12.21, gjennomført en evaluering av denne og utarbeidet ny stillingsbeskrivelse. Vi vil i tiden fremover ansette en daglig leder som ønsker å utvikle klubben i tråd med HTKs strategi i samarbeid med styret og klubbens samarbeidspartnere. Viktige arbeidsområder vil være å styrke det sportslige og det sosiale tilbudet. Her kan nevnes aktiviteter knyttet til det nye treningsrommet, andre ledige kontorer i 2.etg, dag- og kvelds“eventer” med f.eks. foredrag, temakvelder og annet hyggelig. Stilingen er i første omgang fortsatt tenkt med en begrenset stillingsbrøk (30-50 %). Inntil en ny daglig leder er ansatt har styret besluttet å ta driftsansvaret selv.

Tennisskolen, som er klubbens største virksomhet, er iht. årsmøtevedtaket fra juni, fra 1. januar 2022 overtatt av HTK. Driften forestås av Peter Eriksson sitt selskap Petersmp AS (“PAS”). PAS er også administrativt ansvarlig for klubbens øvrige tennisaktiviteter. Peter fortsetter for øvrig i sin 50 % stilling på idrettshøyskolen.

Medlemsservice, bl.a. svar på henvendelser om medlemskap, Matchi, parkeringskort, nøkler til hallen mv., vil fremover administreres av Carl Fredrik Grünert sammen med styret.

Ansvaret for regnskapsfunksjonen ligger fra 01.01.2022 hos Christopher Paus. Liv Sjøtveit har tilbudt å bistå ved behov frem til avleggelsen av årsregnskapet.

Proshopen vil fortsatt drives av Peter Eriksson og Lars Petersson.. Det skal forhandles frem ny avtale fra 2022. Avtalen må sees i sammenheng med øvrig utvikling og tilbud i anlegget, f.eks. mulig resepsjonstjeneste/ cafedrift.

Styret i HTK benytter anledningen til å takke Peter Eriksson for god innsats som daglig leder de siste fem årene. Vi ser frem til godt samarbeid med Peter på tennisskolen og øvrige sportslige aktiviteter i det videre. Vi takker også Liv Sjøtveit for mangeårig innsats i arbeidet med HTK sitt regnskap.

Med vennlig hilsen

Styret i Holmen Tennisklubb

Lukk